00:00:00
VERDI-
SAK
TRIUMF
EURO-
PEERE
GEO-
LOGISK
PERI-
ODE
PÅFUNN
FESTE-
MIDDEL
VER-
DENS-
HJØRNE
MØBEL-
MATE-
RIALE
SAMMEN-
PRES-
SET
STYKKE
APRO-
POS
BILDET
NORD-
MANN
PRYD-
PLANTE
DUM
KAFFE-
TYPE
EIEN-
DOM
SINGU-
LARIS
GRENSE
BLAN-
DING
STYRTE
FLETTE-
MATE-
RIALE
PLUKKE
DRAM
LUN
GREIE
MOR-
SOM-
HET
AN-
TREKK
LØS-
SLUP-
PEN
SKRIVE-
UTSTYR
DYR
OVER-
FLATE-
MATE-
RIALE
GJESTE-
BUD
TIL
TOPP-
LEDER
SCENE-
KUNST
FUGL
MINDRE