00:00:00
SMØRE-
MIDDEL
LØVTRE
HÅND-
VERKER
MØTE
INN-
SKYT-
ELSE
REGN-
BYGE
BE-
MIDLET
BAKKE
FRUKT
BORD-
PYNT
YTTER-
KANT
GRESK
HOVED-
STADS-
BEBOER
RUSSISK
KEISER
AV-
BLOMST-
RET
NESTEN
ET
DUSIN
KOKE-
APPA-
RAT
LØGN-
AKTIG
FØLJE-
TONG
NATUR-
MATE-
RIALE
TIL
HIM-
MELS
TYPE
HOLDE
UT
GATE
VÆRE
USIKKER
EKSPE-
DISJON
ELE-
GANSE
PADLE-
UTSTYR
LESKE-
DRIKK
FRYSE
FRUKT
NØD-
SIGNAL
NEKTE
GNIKKE

BILDET
SAM-
MEN-
SLUT-
NING
NY-
VASKET
VÆRE
I LIVE
20 I
ANTALL
SØR-
AMERI-
KANSK
LAND
GULL-
VINNER