00:00:00
MAT-
RETT
FUTT
SENTI-
MENTA-
LITET
INN-
FLØKT
AFFÆRE
SVARTE-
PER-
SPILL
HÆR-
SKARE
DRAS-
TISK
TUMUL-
TER
PELS-
DYR
BESIT-
TELSE
BE-
HOLDER
SJØMAT
GJEN-
STAND
TRA-
FIKK-
KNUTE-
PUNKT
STEIL
HOLD-
NING
TA OPP
PÅ LYD-
BÅND
TIDS-
ANGIV-
ELSE
FOR-
KJÆRT
MAT-
RETT
ORGAN
SKAPE
SEG
HETE
POK-
KERS
PASSI-
VITET
SAKTE
SPORTS-
UTSTYR
UTGJØR
DIMEN-
SJON
PROPER
STAT
I USA
TEGN

ELDE
VRALTE
ER
SYNLIG
BERET-
NING
HEVDE
PROMO-
TERING
FLOMME
APRO-
POS
BILDET