00:00:00
GRA-
FISK
TEKNIKK
KRIMI-
NELL
SPEKU-
LERE
INGEN-
SINNE
EVEN-
TYRER
PLUN-
DER
ØY-
KOM-
MUNE
KJØRE-
TØY
TØRR
EKS-
PLOSIV
SVAKT
PREG
FAGLIG

KJØPET
KATTE-
DYR
UTVIK-
LINGS-
STA-
DIUM
BELAST-
NING
TIL-
BEHØR
I MAT-
VEIEN
TENT
NÆR-
OMRÅDE
BASIS-
VARE
FLOD
LANG
LUR
NETT-
PRAT
FÅ UT-
BETALT
TROSS
ALT
FLOM-
VERN
FANGST-
MIDDEL
APRO-
POS
BILDET
SKIT-
TENT
PRAK-
TISK
KLARE
SEG
UTEN
REKKE
VISE
FREM
INTER-
ESSE
APPE-
TITT-
VEKKER