00:00:00
LØGN-
DETEK-
TOR
BYG-
NINGS-
VIRKE
SVENSK
BY
MIDT-
ØSTEN-
BEBOER
LIVS-
FJERN
ARENA
APRO-
POS
BILDET
HUMØR-
LØS
DRIKK
MUSIKK-
SJAN-
GER
SLÅ
KLOA I
FUN-
GERER
SOM
AKTI-
VITET
SVIRRE
UNDER-
FOR-
STÅTT
MOT-
BAKKE
TIDE-
VERV
I MÅL
TILÅRS-
KOMMEN
VÆRE
PLAS-
SERT
PERSO-
NALIA
MORENE
SPORTS-
ARRAN-
GEMENT
KUR-
BAD-
VIRK-
SOMHET
BERG-
TROLL
REKORD
HISTO-
RISK
OPPTEG-
NELSE
SØT-
STOFF
TONE
KROMO-
SOM-
SEG-
MENT
VÆRE
NEDFOR
INNBY
VÆRE
VISS PÅ
MAN
KOST-
NADS-
KUTT
KVISE
PÅ ØYE-
LOKKET
SIRKLE
SVINGE
HAM-
MEREN