00:00:00
NATUR-
MATE-
RIALE
SKI-
ARENA
VERN
MOT
UVÆR
DYR
OPP-
REIST
SANN
BE-
GRIPE
KVAN-
TITATIV
STOR
SMAK-
FULL
4
LEDD
FORME
METALL
RØDE
BÆR
NEI
KOMPO-
SISJON
TALL
ARK-
TISK
DYR
MER
PRO-
BLE-
MATISK
DEN
ELDRE
LOKALE
PAPPA
RABAL-
DER
LAM-
MET
AR-
BEIDS-
AN-
TREKK
FLØTE-
OST
PAUSE
SANG-
STYKKE
I EN
OPERA
SPANSK
HERRE
2
PAPE-
GØYE
PART
NOR-
RØN
GUD
UNG
SAU
LITTE-
RÆR
SJAN-
GER
HABITT
DYRE-
BOLIG
KRYP-
DYR
FOR-
STYR-
RELSER
U-
LEMPE
1
SUGE
MELK
FRA
MOREN
UNDER-
DANIG
HUND
3